Laddar Evenemang

Dagordning Årsmöte Föreningen Kulturkvarteret Hallarna
28 mars

1)  Val av ordförande för mötet.
2)  Val av mötets sekreterare.
3)  Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4)  Upprättande och godkännande av röstlängd.
5)  Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
6)  Framläggande av verksamhetsberättelse med bokslut.
7)  Framläggande av revisionsberättelser.
8)  Frågor om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9 ) Inval av nya medlemsföreningar.
10)  Uppsägning av utträdande medlemsföreningar.
11)  Val av styrelse: Ordförande och kassör, samt ytterligare 3 ledamöter och 0-2 suppleanter. Dessa väljs på en period av 2 år. Ordföranden och kassören väljs på ett sådant sätt att mandatperioderna inte sammanfaller med varandra.
12)  Val av en revisor samt en revisor-suppleant.
13)  Val av valberedning på minst två personer.
14)  Motioner.
15)  Fastställande av medlemsavgifter.
16)  Budget.
17)  Fastställande av arvoden.
18)  Övriga frågor.